Privacyverklaring

Deze verklaring gegevensbescherming legt u de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online-aanbod en de bijbehorende functies en inhoud, evenals in onze externe online aanwezigheden, bijv. ons social media profiel. (hierna gezamenlijk aangeduid als "online-aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijken:

Naam/bedrijf: Shellfire GmbH
Straat, nr.: Altkönigstraße 10A
Postcode, plaats, land: 61389 Schmitten, Duitsland
beherende vennoten: Florian Gattung, Maximilian Behr
E-mail: hosting@shellfire.de

Types van verwerkte gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Verwerking van speciale gegevenscategorieën (artikel 9, lid 1, GDPR):

Er worden geen speciale gegevenscategorieën verwerkt.

Categorieën van betrokkenen:

 • Klanten / geïnteresseerden / leveranciers.
 • Bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Daarna zullen wij de betrokken personen aanduiden als "gebruikers".

Doel van de verwerking:

 • Voorziening van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan.
 • Verlenen van contractuele diensten, service en klantenservice.
 • beantwoording van verzoeken om contact en communicatie met gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.
 • Veiligheidsmaatregelen.

Vanaf 5/25/2018

1. Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de privacyverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6 (1) lit. a. en artikel 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om om onze diensten te verlenen en contractuele maatregelen uit te voeren, evenals voor het beantwoorden van vragen is Art. 6 (1) lit. b. GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen is Art. 6 (1) lit. c. GDPR, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 (1) lit. f. GDPR. In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 (1) lit. d. GDPR als rechtsgrondslag grondslag.

2. Wijzigingen en updates van deze gegevensbeschermingsverklaring

Wij verzoeken u ons privacybeleid regelmatig te controleren. Wij zullen deze privacyverklaring bijwerken zodra veranderingen in de manier waarop wij gegevens verwerken dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte stellen zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of andere individuele kennisgeving vereisen.

3. Veiligheidsmaatregelen

3.1

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat passend is voor het risico overeenkomstig artikel 32 GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking en de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen; de maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de verstrekking, de beveiliging van beschikbaarheid en de scheiding ervan. Voorts hebben wij procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van betrokkenen kunnen worden uitgeoefend, gegevens kunnen worden gewist en op compromittering van gegevens kan worden gereageerd. Voorts houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke voorinstellingen (artikel 25 GDPR).

3.2

De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4. Samenwerking met contractverwerkers en derden

4.1

Als wij gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen in het kader van onze verwerking, mag dit alleen plaatsvinden op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 (1) lit. b. GDPR), als u toestemming hebt gegeven, als een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

4.2

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zgn. contract", gebeurt dit op basis van artikel 28 GDPR.

5. Doorgifte naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt door gebruik te maken van diensten van derden of door gegevens bekend te maken of over te dragen aan derden, is dit alleen voor het nakomen van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens alleen of laten wij deze verwerken in een derde land indien de bijzondere vereisten volgens Art. 44 et seq. GDPR zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals een officieel erkend gegevensbeschermingsniveau dat in overeenstemming is met de EU (bv. het "Privacy Shield" in de VS) of in overeenstemming met officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogeheten "standaard contractuele clausules"). Met onze VPN-dienst kan de gebruiker de verwerking van zijn gegevens buiten de EU op elk moment stoppen door een Shellfire-server in een van de EU-lidstaten te kiezen.

6. Rechten van de betrokkenen

6.1

U hebt het recht om te vragen of uw gegevens worden verwerkt en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te vragen overeenkomstig Art. 15 GDPR.

6.2

In overeenstemming met Art. 16 GDPR heeft u het recht om te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of de correctie van onjuiste gegevens over u te eisen.

6.3

In overeenstemming met Art. 17 GDPR heeft u het recht te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen overeenkomstig Art. 18 GDPR.

6.4

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen en om te verzoeken deze door te geven aan andere verantwoordelijke personen volgens Art. 20 GDPR.

6.5

In overeenstemming met Art. 77 GDPR, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Recht op herroeping

U hebt het recht om verleende toestemmingen in te trekken overeenkomstig Art. 7 (3) GDPR met werking voor de toekomst.

8. Recht van verzet

U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben volgens Art. 21 GDPR op elk op elk moment. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

9. Cookies en recht van verzet bij directe reclame

9.1

Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van de gebruiker (voor een uitleg van de term en de functie, zie laatste deel van deze privacyverklaring). Gedeeltelijk dienen cookies voor veiligheidsdoeleinden of zijn ze nodig voor de werking van ons online-aanbod (bijv. voor de presentatie van de website) of om de beslissing van de gebruiker vast te leggen bij het bevestigen van de cookie banner. Bovendien gebruiken wij of onze technologiepartners cookies voor bereikmeting en marketing doeleinden, waarover de gebruikers in de loop van de privacyverklaring zullen worden geïnformeerd.

9.2

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan worden verklaard voor veel van de diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

9.3

10. Verwijderen van gegevens

10.1

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 GDPR. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze privacyverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat ze noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

10.2

In overeenstemming met de wettelijke vereisten worden de gegevens gedurende 6 jaar bewaard volgens § 257 (1) van het Duitse HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en 10 jaar volgens § 147 (1) van de Duitse AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.)

11. Verrichten van contractuele diensten

11.1

Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), en contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) met het doel om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten volgens Art. 6 (1) lit b. GDPR. De gegevens die in online formulieren als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor het sluiten van het contract.

11.2

Gebruikers hebben de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken, waarin zij hun bestellingen en de status van hun geboekte diensten kunnen bekijken en eventueel wijzigen. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot de gebruikersaccount worden gewist, met uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn om commerciële of fiscale redenen volgens Art. 6 (1) lit. c. GDPR. Het is aan de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het einde van het contract op te slaan als zij het contract hebben opgezegd. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens onherroepelijk te wissen gegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te wissen.

11.3

Bij de registratie, herregistratie en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van elke gebruikersactie. De gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen, alsmede de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of er een wettelijke verplichting is volgens Art. (6) 1 lit. c. GDPR.

11.4

Bij gebruik van onze VPN-diensten worden geen persoonlijke gegevens (bijv. IP-adressen) opgeslagen.

11.5

Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in het contactformulier of gebruikersprofiel) om reclame te maken op een gebruikersprofiel de gebruiker bijv. productinformatie te tonen op basis van de eerder door hem gebruikte diensten.

11.6

Het wissen vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen. Wij controleren elke drie jaar of het opslaan van de gegevens noodzakelijk is; als wij verplicht zijn tot wettelijke archivering, vindt het wissen plaats na afloop van de verplichting (einde van de wettelijke bewaarplichten volgens handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)); gegevens in de klantenrekening worden bewaard tot de verwijdering.

12. Gebruik van de SEPA-incassoprocedure

12.1

Als een klant gebruik maakt van de mogelijkheid om via SEPA-incasso te betalen, wordt de plausibiliteit van de door hem door hem verstrekte rekeninggegevens automatisch gecontroleerd worden door Oliver Siegmar IT Consulting, Kafkastr. 6, 81737 München. Dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR. Oliver Siegmar IT Consulting slaat de accountgegevens niet permanent op en voert geen kredietcontrole. In het geval van een negatief resultaat van de plausibiliteitscontrole worden de door de klant door de klant opgegeven rekeninggegevens automatisch geweigerd voor de incassoprocedure.

12.2

De plausibiliteitscontrole wordt voor onze veiligheid uitgevoerd om onjuiste registraties en automatische incasso's zoveel mogelijk te voorkomen.

13. Contact

13.1

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om de contactaanvraag te behandelen en deze te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b. GDPR.

13.2

Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of in een soortgelijk systeem.

13.3

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Wij evalueren de noodzaak elke twee jaar; verzoeken van klanten die een klantaccount hebben, worden permanent opgeslagen en gekoppeld aan de klantaccountgegevens voor verwijdering. Als wij verplicht zijn tot wettelijke archivering, vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de verplichting (einde van de wettelijke bewaarplicht volgens het handelsrecht (6 jaar) en belastingwetgeving (10 jaar)).

14. Opmerkingen en berichten

14.1

Als gebruikers opmerkingen of andere berichten achterlaten, worden hun IP-adressen gebruikt op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6 (1) f. GDPR gedurende 7 dagen.

14.2

Dit is voor onze veiligheid, in het geval dat iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kan het commentaar of de post ertoe leiden dat we zelf worden vervolgd, daarom hebben wij een legitiem belang bij de identiteit van de auteur.

15. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

15.1

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlog bestanden) op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de overgedragen hoeveelheid gegevens melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

15.2

Logbestandinformatie wordt maximaal zeven dagen bewaard om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude te onderzoeken) en wordt daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijskrachtige doeleinden zijn vereist, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

15.3

Op de servers van onze VPN-dienst worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

15.4

Een gebruiker van onze VPN-apps heeft de mogelijkheid om ons vrijwillig lokale logbestanden van zijn apparaat te sturen zodat wij hem kunnen ondersteunen bij de analyse van fouten of verbindingsproblemen. De overdracht en opslag van deze logbestanden is versleuteld.

16. Online aanwezigheid in sociale media

16.1

We onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met bestaande klanten, potentiële klanten en actieve gebruikers en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve werkmaatschappijen van toepassing.

16.2

Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, verwerken wij de gegevens van gebruikers die met ons communiceren ons via sociale netwerken en platforms, bijv. als zij artikelen op onze websites schrijven of ons berichten sturen.

17. Cookies & Bereiksmeting

17.1

Cookies zijn gegevens die door onze webserver of webservers van derden worden overgebracht naar de naar de webbrowser van de gebruiker, waar ze worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere vormen van informatieopslag.

17.2

Wij gebruiken "sessiecookies" (bijv. om uw aanmeldingsstatus op te slaan of om de functies van het winkelwagentje te bedienen die absoluut noodzakelijk zijn om gebruik te maken van ons online aanbod). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer nummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessie-cookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u klaar bent met ons online-aanbod en uitlogt.

17.3

Gebruikers worden in de loop van deze privacyverklaring geïnformeerd hoe wij cookies gebruiken om bereik te meten pseudoniem te meten.

17.4

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan de functionaliteit van dit online aanbod beperken.

17.5

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmeting en advertentiedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

18. Google Analytics

18.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR) gebruiken wij Google Analytics, een web analysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door gebruikers wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

18.2

Google is gecertificeerd op grond van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving voor gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

18.3

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van internet. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

18.4

Wij gebruiken Google Analytics om de door Google en zijn partners geplaatste advertenties uitsluitend weer te geven aan gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald door welke webpagina's zij hebben bezocht). Deze informatie wordt doorgegeven aan Google (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van van remarketing audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend zijn.

18.5

Wij gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres het IP-adres van gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden ingekort.

18.6

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en verwerkt die betrekking hebben op hun gebruik van van het online aanbod door het downloaden en installeren van een browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

18.7

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren kunt u vinden op de websites: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated ("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen").

18.8

Bovendien worden de persoonsgegevens na een periode van 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd.

19. Google Remarketing/Marketingdiensten

19.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR) gebruiken wij de marketing- en remarketingdiensten ("Google Marketing Services" in het kort) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

19.2

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

19.3

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om beter gerichte advertenties te tonen voor en op onze site om alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met de interesses van de gebruiker. Bijvoorbeeld, als een gebruiker advertenties ziet ziet voor producten waarin hij geïnteresseerd is geweest op andere websites, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden, wanneer onze en andere websites worden bezocht waarop marketingdiensten van Google actief zijn, voert Google rechtstreeks een code van Google uit en (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als "web beacons") worden geïntegreerd in de website. Deze helpen bij het plaatsen van een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook in plaats van cookies worden gebruikt). Cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand bevat de informatie welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en verdere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruikers wordt geregistreerd, hoewel in in het kader van Google Analytics het IP-adres wordt ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en en daar worden ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker van andere Google-aanbiedingen. De bovengenoemde informatie kan door Google ook worden gekoppeld aan soortgelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties worden weergegeven.

19.4

De gegevens van gebruikers voor Google-marketingdiensten worden pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google geen bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookie-gerelateerd in pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google gezien, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit is niet van toepassing indien een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft Google heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google-marketingdiensten over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

19.5

Een van de marketingdiensten van Google die wij gebruiken is het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversie-cookie". Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracering. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie hebben geklikt en werden omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

19.6

Wij kunnen ook gebruik maken van de dienst "Google Optimizer". Google Optimizer maakt gebruik van de zogenaamde "A/B-tests" die ons in staat stelt om de effecten van verschillende wijzigingen op een website te volgen (bijv. wijzigingen in invoervelden design, etc.). Voor deze testdoeleinden worden cookies opgeslagen op de apparaten van de gebruiker. Alleen pseudonieme gebruikersgegevens worden verwerkt.

19.7

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de "Google Tag Manager" voor de integratie en het beheer van analyse- en marketingdiensten op onze website.

19.8

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden kunt u vinden op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

19.9

Als u bezwaar wilt maken tegen gerichte reclame door marketingdiensten van Google, kunt u gebruikmaken van de instelling en opt-out opties die door Google worden aangeboden: https://adssettings.google.com/authenticated.

20. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

20.1

Op grond van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod en voor deze doeleinden gebruiken wij de zogenaamde "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, indien u bent gevestigd in de EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") in ons online-aanbod.

20.2

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

20.3

Met behulp van Facebook pixel, kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod gerichte advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook pixel om onze Facebook advertenties alleen te tonen aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald door de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "custom audiences"). Wij gebruiken de Facebook-pixel ook omdat wij ervoor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Facebook pixel helpt ons ook ons om te zien hoe effectief Facebook-advertenties zijn voor statistische analyse en marktdoeleinden door te laten zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zgn. "conversie").

20.4

Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig is algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties te vinden in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy.php. Voor specifieke informatie en details over Facebook pixel en hoe het werkt, kunt u terecht op de Facebook Help-sectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

20.5

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties u op Facebook te zien krijgt, kunt u deze pagina bezoeken en de instructies over gebruiksgebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten.

20.6

Om te voorkomen dat uw gegevens via de Facebook-pixel op onze website worden verzameld, kunt u op de volgende link te klikken:
De Facebook Pixels en Facebook-Social Plugins zijn
Opmerking: Als u op de link klikt, wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Verder is de opt-out alleen van toepassing binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waar op de link is geklikt.

20.7

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de website voor de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) .

21. Facebook Sociale Plugins

21.1

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR) gebruiken wij Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactieve elementen of inhoud tonen (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekst) en zijn te herkennen aan een van de Facebook logo's (witte "f" op blauwe tegel, de term "vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de woorden "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

21.2

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

21.3

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod opent die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het online-aanbod geïntegreerd. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plugin en informeren gebruikers daarom overeenkomstig ons kennisniveau.

21.4

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plugins, zoals het drukken op de Like-knop of een reactie plaatst, wordt de informatie rechtstreeks van het apparaat naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om zijn IP-adres te verkrijgen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

21.5

Het doel en de omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

21.6

Om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld via de Facebook-pixel op onze website, kunt u op de volgende link te klikken:
De Facebook Pixels en Facebook-Social Plugins zijn
Opmerking: Als u op de link klikt, wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Verder is de opt-out alleen van toepassing binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waar op de link is geklikt.

21.7

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook gegevens over hem verzamelt via deze online en deze koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat gebruik te maken van ons online aanbod en zijn cookies te verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden kan worden gemaakt binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de pagina VS http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten.

22. Nieuwsbrief

22.1

Hieronder informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief evenals de registratie, verzending proces en statistische evaluatie procedures en uw rechten van bezwaar. Door u aan te melden in met het ontvangen van onze nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

22.2

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrieven") alleen met de toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van een nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, zijn deze doorslaggevend voor de toestemming van de gebruikers. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en bedrijf.

22.3

Dubbele opt-in en registratie: De inschrijving op onze nieuwsbrief maakt gebruik van een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit houdt in dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. Indien u registreert voor onze nieuwsbrief via de Android app, is er geen dubbele opt-in bevestiging, omdat het e-mailadres van het ingelogde Google-account automatisch van het toestel wordt gekopieerd. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om te bewijzen dat het inschrijvingsproces in overeenstemming met de wettelijke voorschriften heeft plaatsgevonden. Dit omvat het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijd tijd, evenals het verkorte IP-adres. De wijzigingen van uw gegevens die zijn opgeslagen bij de e-mailmarketingdienst worden opgeslagen, worden ook vastgelegd.

22.4

De nieuwsbrief wordt verzonden door Shellfire.

22.5

Inschrijfgegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, hoeft u alleen uw e-mailadres in te vullen.

22.6

Prestatiemeting - De nieuwsbrieven kunnen een zogenaamd "webbaken" bevatten, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel bestand dat wordt opgehaald van de server van de e-mailmarketingservice wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In eerste instantie worden technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om technisch de dienstverlening te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de locaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de tijdstippen waarop de e-mail opgehaald. Ook wordt statistische informatie verzameld om te bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling om individuele gebruikers te observeren. In feite dienen de evaluaties om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

22.7

De verzending van de nieuwsbrief en de prestatiemeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers volgens Art. 6 (1) lit. a. en Art. 7 GDPR in combinatie met § 7 (2), punt 3 van de Duitse UWG of op de wettelijke toestemming volgens § 7 (3) UWG.

22.8

De registratieprocedure wordt vastgelegd op basis van onze legitieme belangen volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

22.9

Annulering/herroeping - Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. hun toestemming intrekken. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief. Tegelijkertijd wordt hun toestemming voor prestatiemetingen ingetrokken. Helaas is is het helaas niet mogelijk om de prestatiemeting apart in te trekken, zodat het hele abonnement op de nieuwsbrief abonnement moet worden geannuleerd. Met de opzegging van de nieuwsbrief worden de persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij hun opslag wettelijk vereist of gerechtvaardigd is, hoewel in dit geval hun verwerking alleen beperkt blijft tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen wij de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op grond van onze legitieme belangen voordat wij ze voor het verzenden van de nieuwsbrief wissen, om te kunnen bewijzen dat een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel om ons te verdedigen tegen mogelijke claims. Een individuele aanvraag tot annulering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat op hetzelfde moment het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

23. Integratie van diensten en inhoud van derden

23.1

Wij gebruiken inhoud of diensten van derden binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod volgens Art. 6 (1) lit. f. GDPR) om hun inhoud en diensten te integreren, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud"). Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers ontvangen, aangezien zij zonder het IP adres kunnen zij de inhoud niet naar hun browser sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Wij doen ons best om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Derde aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare grafieken, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. "Pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het verkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld worden aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

23.2

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud samen met links naar hun privacyverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en bezwaarmogelijkheden (zgn. opt-out) die in sommige gevallen hier al eerder zijn vermeld:

 • Als onze klanten gebruik maken van betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal of Sofortüberweisung), zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende derde aanbieders van toepassing, die op de respectieve websites of transactietoepassingen kunnen worden geraadpleegd.
 • Externe lettertypen van Google, LLC https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De Google Fonts zijn geïntegreerd door toegang tot een Google-server (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • De kaarten van de Google Maps-dienst worden geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Video's van het platform "YouTube" worden geleverd door de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • De functies van de dienst Instagram zijn geïntegreerd in ons online-aanbod. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd bent op uw Instagram-account kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram profiel door op de Instagram knop te klikken. Hierdoor kan Instagram een verband leggen het bezoek aan onze pagina's met uw gebruikersaccount. Wij als aanbieder van deze websites willen willen erop wijzen dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.